ΔΕΜΙΡΑΔΕΣ

2012-06-26 15:11
Νομός :
ΛΑΡΙΣΗΣ

Prefecture :

Επαρχία :
Province :
Αυτοδιοικητική μονάδα :
Community or Municipality :
Κοινότητα ή Δήμος :

Name of Community or Municipality :

Κωδικός οικισμού :
Code of settlement :
Παλαιά ονομασία :
Old name :
Ημερομηνία μετονομασίας :
Date of renaming :
ΦΕΚ :
Official Journal :
Νέα ονομασία :
New name :